Scroll to top

Etický kódex realitnej kancelárie

Preambula

Tento etický kódex upravuje vnútorné vzťahy spoločnosti Partner Plus, s.r.o. a vzťah voči klientom spoločnosti. Kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov a pravidiel správania sa spoločnosti Partner Plus, s.r.o. pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Upravuje tiež vzťahy s tretími stranami, s ktorými vstupuje spoločnosť Partner Plus, s.r.o. do styku pri svojej činnosti (orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, iné osoby vykonávajúce realitnú činnosť a iné).

I. Základné princípy

1.1 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci konajú vždy v medziach zákonov a nižších právnych noriem účinných v Slovenskej republike.
1.2 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci pristupujú ku svojim klientom na princípe rovnosti bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania, politických názorov, sexuálnej orientácie a identity, veku a spoločenského postavenia.
1.3 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci zachovávajú mlčanlivosť o klientovi a jeho majetkových pomeroch a chránia jeho osobné údaje.
1.4 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci dodržiavajú vysokú mieru profesionality a snažia sa o individuálny prístup ku každému klientovi. Konajú v záujme čo najväčšej spokojnosti klienta. Pristupujú ku klientovi čestne, v súlade s dobrými mravmi a pravidlami slušného správania. Zásadne sa výhýbajú nekalým, lživým a agresívnym obchodným praktikám.

II. Pravidlá vzťahu ku klientovi

2.1 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci informujú klienta o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú daného obchodného vzťahu a tiež o známych skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť záujem či možnosti klienta uskutočniť obchod, a to aj vtedy ak by hrozilo, že klient od uzavretia obchodu ustúpi.
2.2 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci informujú priebežne klienta o stave a priebehu daného obchodného prípadu, aby mal klient prehľadný obraz o vývoji situácie a o poskytnutých službách.
2.3 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci podávajú klientovi informácie jasne, presne a klientovi zrozumiteľnou formou.
2.4 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci zásadne dodržiavajú hranice poverenia klientom a neprekračujú ich.
2.5 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci ponúkajú na predaj a prenájom len nehnuteľnosti so súhlasom priamych vlastníkov tejto nehnuteľnosti.
2.6 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci sa zaväzujú ochraňovať majetok klienta pri obhliadkach nehnuteľnosti, a aj pri iných činnostiach.
2.7 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci vyhotovujú obrazový, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam o predmete sprostredkovania výhradne so súhlasom klienta. Obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy možno použiť iba bezprostredne pri realitnej činnosti.
2.8 Pri prezentácií nehnuteľností, ktoré realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci ponúkajú, uvádzajú vždy pravdivé a úplné informácie. V prípade ak požadovanú informáciu nemajú k dispozícii, zistia ju v čo najkratšom čase a odovzdajú ju klientovi.
2.9 V prípade nepriaznivej situácie klienta, jeho núdze, rozumovej slabosti, rozrušenia alebo nedostatku informácií realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci vždy konajú v prospech klienta a uprednostňujú záujmy klienta pred svojimi vlastnými.
2.10 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci vždy vystupujú v mene realitnej kancelárie. Prísne sa zakazuje akékoľvek zakrývanie svojej identity, či vydávanie sa za majiteľa nehnuteľnosti alebo za súkromného záujemcu.

III. Pravidlá vzťahu Partner Plus, s.r.o. k jej spolupracovníkom

3.1 Spolupracovníci sú zaviazaní ochraňovať a šíriť dobré meno spoločnosti Partner Plus, s.r.o., chrániť povesť a vážnosť realitnej kancelárie. Spoločnosť Partner Plus, s.r.o. chráni dobré meno svojich spolupracovníkov.
3.2 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. sa snaží za každých okolností pristupovať k spolupracovníkom profesionálne, s úctou, na základe princípu rovnosti bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania, politických názorov, sexuálnej orientácie a identity, veku a spoločenského postavenia.
3.3 Spolupracovníci realitnej kancelárie si vždy medzi sebou na začiatku obchodného prípadu dohodnú pravidlá spolupráce a vytýčia si oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.

IV. Pravidlá vzťahu k tretím stranám

4.1 Realitná kancelária Partner Plus, s.r.o. a jej spolupracovníci nakladajú zodpovedne s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a robia všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami.
4.2 V prípade, že klient prejaví záujem o doplnkové sprostredkovateľské služby (úverová problematika, mediácia v prípade napr. rodinných sporov, služby projektanta, geodeta atď.), realitná kancelária Partner Plus, s.r.o.,  ponúkne klientovi spoluprácu s tretími stranami, s ktorými udržiava profesionálne a obchodné vzťahy, pri čom berie do úvahy individuálne potreby klienta.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Akceptovanie tohto etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok spolupráce s realitnou kanceláriou Partner Plus, s.r.o.
5.2 Tento etický kodex nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.